Begeleiding

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van uw kind, zowel op groepsniveau als in een kleinere groep of individueel. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en verzorgt een groot deel van de begeleiding van uw kind. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden door onze intern begeleider en onze orthopedagoog.

Commissie van begeleiding
Ook zijn aan onze school een maatschappelijk werker en een jeugdarts verbonden. Zij vormen samen met de locatiedirecteur, de orthopedagoog en de intern begeleider de ‘commissie van begeleiding’. Deze commissie ondersteunt, adviseert en neemt besluiten op het gebied van o.a. begeleiding, ontwikkelingsvragen en doorstroom naar het vervolgonderwijs. De commissie van begeleiding stelt de ontwikkelingsperspectieven op en stelt deze lopende de schooljaren bij waar dit wenselijk of noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de leerkracht en u als ouder/verzorger.


Extra ondersteuning
 
Soms heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig. Daarom bieden wij (waar mogelijk onder schooltijd) de volgende vormen van extra ondersteuning aan: leesbegeleiding, logopedie, fysiotherapie, speltherapie en extra sociale vaardigheidstraining.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep