MR

Opvoeden doen we samen, ouders en school. Deze samenwerking uit zich op verschillende manieren: samen stellen we bijvoorbeeld een ontwikkelingsperspectief voor onze leerlingen op, een dynamisch document dat we voortdurend samen evalueren en bijstellen waar nodig.

Ook worden ouders actief betrokken bij allerlei activiteiten op school. De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar de samenwerking tussen school en ouders een formeel karakter krijgt. Iedere school heeft een MR. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Taken

De belangrijkste taken van de MR zijn adviseren en instemmen. Daarbij staat vanzelfsprekend altijd het belang van de leerlingen voorop. Zo wordt de MR onder meer betrokken bij de formatie, belangrijke beleidswijzigingen en arbozaken. Alle bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschapsraad.

Op de hoogte

De MR blijft op verschillende manieren goed op de hoogte van ontwikkelingen op de school en in het onderwijs in het algemeen:

 • De locatieleider en/of clusterdirecteur informeert de MR over actuele zaken en beleid.
 • Via vakbladen en vakbonden vormt de MR zich een visie op onderwijs.
 • MR-leden volgen waar nodig scholing om zich te bekwamen.

GMR

De MR van SBO De Vorm is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Samenstelling

De MR van SBO De Vorm bestaat uit twee ouders en twee medewerkers van de school. Alle leden hebben zitting in de MR voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan één keer verlengd worden met drie jaar.

Oudergeleding

 • Lid en afgevaardigde naar de GMR: Marcel Timmerman
 • Lid: Angelique Essenstam
 • Lid: Jeanette van Wezenberg

Personeelsgeleding

 • Voorzitter: Cecile Vos
 • Secretaris en afgevaardigde naar de GMR: Hans Berenschot

Lopende activiteiten

Momenteel houdt de MR zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • schoolplan 2015-2019
 • schoolgids
 • strategisch plan

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep