locatie weergave
schoolgids
onze resultaten
Ga naar de informatie pagina
of bel 055 5335472

Zo kan het zijn

Op dit moment zitten al onze klassen vol. Wij werken met een wachtlijst. In het nieuwe schooljaar 2024-2025 hebben wij weer plek.

 

Daan zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 5. Daan heeft er zin in! Tim wijst Daan de weg; samen hangen ze hun jas op en rustig gaan ze de klas in. In de klas staat een tafeltje met een naamsticker voor Daan. “Welkom Daan”, zegt de juf. “Op de dagplanner kun je precies zien wat wij vandaag gaan doen.” Daan mag bij de juf zitten om een boekje te lezen. Het stoplicht in de klas staat op rood en dat betekent dat iedereen stil is. Tussen de middag eten alle kinderen én de juf een boterham in de klas. Daarna werken Tim en Daan samen op de computer. Om kwart voor drie komt mama Daan weer ophalen. Wat is de tijd voorbijgevlogen!

Onderwijs op maat

Wij werken met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Uw kind wordt ingedeeld in een (niveau)groep die past bij de leeftijd, het leerniveau en het sociaal-emotionele niveau van uw kind. Onze school werkt met een ontwikkelingsperspectief. Dit is een document waarin bij de start van de schoolloopbaan wordt vastgelegd waar we met uw kind naartoe willen werken voor als hij/zij naar het voorgezet onderwijs gaat. Wij volgen de ontwikkelingen van uw kind nauwgezet. Vier maal per schooljaar bespreken we de vorderingen van uw kind tijdens groeps- en leerlingbesprekingen. Op basis hiervan wordt er besloten of uw kind extra hulp of een extra uitdaging nodig heeft. U wordt hier vanzelfsprekend altijd van op de hoogte gehouden tijdens de vele contactmomenten die wij met u als ouder/verzorger hebben.

Begeleiding en ondersteuning

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van uw kind, zowel op groepsniveau, in een kleinere groep als individueel. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en verzorgt een groot deel van de begeleiding van uw kind. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden door onze intern begeleider en onze orthopedagoog.


Commissie van begeleiding
Ook zijn aan onze school een maatschappelijk werker en een jeugdarts verbonden. Zij vormen samen met de locatiedirecteur, de orthopedagoog en de intern begeleider de ‘commissie van begeleiding’. Deze commissie ondersteunt, adviseert en neemt o.a. besluiten op het gebied van begeleiding, ontwikkelingsvragen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs. De commissie van begeleiding stelt de ontwikkelingsperspectieven op en stelt deze lopende de schooljaren bij waar dit wenselijk of noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de leerkracht en u als ouder/verzorger.


Extra ondersteuning 
Soms heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig. Daarom bieden wij (waar mogelijk onder schooltijd) de volgende vormen van extra ondersteuning aan: leesbegeleiding, logopedie, fysiotherapie, speltherapie en extra sociale vaardigheidstraining. 

Sociale ontwikkeling

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Om dit te bereiken, maken wij gebruik van de Kanjertraining en van de ROE-methodiek. Tijdens de Kanjertraining leert uw kind om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wekelijks oefenen we hoe we met elkaar omgaan, hoe we rekening houden met elkaar en hoe we vertrouwen in onszelf krijgen. De ROE-methode is een aanvulling op de Kanjertraining en is gebaseerd op samen regels maken, deze oefenen en evalueren. Het aanleren van deze vaardigheden is opgesplitst in kleine stapjes en wordt zowel binnen als buiten de lessen regelmatig herhaald.

Kunst en cultuur

Cultuureducatie neemt een prominente plek in binnen ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat uw kind het vertrouwen krijgt om zich uit te drukken. Dit kan door middel van tekenen, textiele werkvormen en werken met klei en hout. Ook beschikken we over een eigen muzieklokaal! Door muziek te maken en met je handen te werken leert uw kind op een andere manier uiting te geven aan gevoelens en gedachten. Meerdere malen per jaar exposeren we de kunstwerken van uw kind in school, zodat u kunt zien wat uw kind heeft geleerd en gemaakt.
Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze kinderen onderdeel zijn en zich onderdeel voelen van de (steeds veranderende) maatschappij. Daarom maken wij regelmatig (culturele) uitstapjes met onze kinderen om ze kennis te laten maken met de (culturele) maatschappij.

ICT in de klas

Vanaf de onderbouw maken wij uw kind al vertrouwd met ICT. Zo doen de allerjongste leerlingen bijvoorbeeld spelletjes op de computer en het digibord, waardoor zij spelenderwijs letters en cijfers leren kennen. Vanaf de bovenbouw leren kinderen e-mailen, informatie opzoeken op internet en maken zij werkstukken in Word en presentaties in PowerPoint. Ook leren we uw kind veilig internetten en omgaan met sociale media, zoals Facebook en Twitter. Naast computers en digiborden, maken wij in de les ook gebruik van tablets.

Even voorstellen…

"SBO De Vorm staat al jaren bekend om de goede en intensieve samenwerking met u als ouder/verzorger, met externe instanties en uiteraard met uw kind. Het is niet voor niets dat we voortdurend zeggen: samen werken aan de toekomst!" Onno Bevers, locatiedirecteur
"Leren doe je niet alleen uit boekjes, maar ook door dingen te doen en zelf te ontdekken! Leren doe je bij ons op De Vorm in je eigen tempo en op jouw eigen niveau. En als het even niet lukt? Geen probleem! Er zijn heel veel leuke juffen en meesters die je graag helpen." Cecile Vos, intern begeleider
"Dat tevreden gezicht of die mooie glimlach die ik altijd na schooltijd zie bij mijn dochter is altijd het gevolg van de goede samenwerking tussen leerkracht en ouder." Saskia van Veldhuizen, moeder

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, maar ook dat uw kind met plezier uit school komt. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

 • les krijgen in een gestructureerd klimaat;
 • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is;
 • ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn;
 • op hun eigen niveau worden uitgedaagd;
 • vertrouwen krijgen in hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden;
 • omringd worden door leerkrachten die met liefde en passie met hen werken.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

De eerste schooldag is voor ieder kind spannend. Daarom besteden we veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. Samen met u overleggen we wat uw kind nodig heeft. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen onze school: waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Andere kinderen kunnen uw kind helpen, bijvoorbeeld als buddy tijdens de eerste dagen.
In de klas
In de klas stellen alle kinderen zich aan uw kind voor door hun naam te noemen. De leerkracht toont belangstelling en neemt de tijd uw kind gerust te stellen. Op de dagplanner ziet uw kind precies wat hij/zij die dag gaat doen. In een sfeer waarin uw kind zich veilig, gerespecteerd en vertrouwd voelt proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat uw kind al kan. In de klas werken we volgens een vast dagritme en alles heeft zoveel mogelijk een eigen plek, zodat uw kind weet waar hij/zij aan toe is.

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Onderbouw

Dag Tijd
Maandag 8.30-14.00 uur
Dinsdag 8.30-14.00 uur
Woensdag 8.30--14.00 uur     
Donderdag 8.30-14.00 uur
Vrijdag  8.30-14.00 uur     

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. Vanaf dat moment kan de verantwoordelijkheid van uw kind overgedragen worden aan school.

doorvragen per mail

De vakanties 2023-2024  kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken, staan ze hier nog even op een rijtje:

De vakanties 2023 – 2024 :

Herfstvakantie

14 oktober t/m 22 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen

29 maart t/m 1 april

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2024

Hemelvaart

9 mei

Tweede pinksterdag 20 mei
Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2024


Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er
hier meer over.Tijdens studiedagen is uw kind ook vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn, staan op de
jaarkalender.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • kennismakingsgesprek aan het begin van ieder schooljaar;
 • tussenevaluatie, halverwege het schooljaar;
 • evaluatie van het OPP, aan het eind van het schooljaar;
 • rapportbespreking, tweemaal per schooljaar;
 • jaarkalender;
 • maandelijkse e-mailnieuwsbrief: inVorm;
 • koffieochtend;
 • vele informele contactmomenten zoals: de Kanjerviering, kerst en de exposities/tentoonstellingen;
 • onze website: www.sbodevorm.nl.

doorvragen per mail

Voordat uw kind bij ons op school kan worden toegelaten, moet door middel van onderzoek en overleg vastgesteld worden dat uw kind daadwerkelijk aangewezen is op speciaal basisonderwijs en niet kan worden opgevangen binnen het reguliere basisonderwijs. Daarom is het nodig dat u uw kind (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmeldt bij het Apeldoornse Multidisciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO.

Het MDO vraagt een dossier op en beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna beslist de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring of uw kind een plek in het speciaal basisonderwijs nodig heeft.

Zo ja, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van SBO De Vorm.
Meer informatie over de aanmeldingsprocedure en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn: www.swvapeldoornpo.nl

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Heeft u nog vragen?

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep